U

Zaloguj się

REKLAMACJE

1. REKLAMACJE

1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych . Przy odbiorze towaru klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takowe posiada należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską lub pocztę. Przy składaniu reklamacji można także wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić niezwłocznie po ujawnieniu wad na adres: Moja Faktoria Karolina Różyło., ul. Brzozowa 1 H, 59-700 Bolesławiec, Polska.

2. W przypadku uznania zasadności reklamacji klientowi przysługuje prawo do wymiany na wyroby wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone wyroby.

3. Odpowiedź na reklamację powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.