U

Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MOJAFAKTORIAPOLISHPOTTERY.COM.PL

Sklep internetowy działający pod adresem
mojafaktoriapolishpottery.com.pl zarejestrowany jest jako jednoosobowa
działalność gospodarcza. Dane firmy: Moja Faktoria Karolina Różyło ul.
Brzozowa 1 H, 59-700 Bolesławiec, NIP: 612-174-12-47.

1. OFERTA

1.
Przedmiotem oferty są wyroby ceramiczne użytkowe i dekoracyjne, wyroby
drewniane oraz inne przedmioty przedstawione na stronie sklepu przedstawione na
stronie sklepu internetowego.

2.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci
internet.

3.    Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie są podawane w polskich
złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4.    Do ceny towaru podanej na stronie sklepu internetowego dodawana jest cena
za przesyłkę według zasad określonych w pkt. 5 regulaminu.

5.    Wyroby oferowane w sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia
dopuszczające do obrotu na terenie Polski. Wszystkie wyroby są w pierwszym
gatunku, zgodnie z przyjętymi zasadami klasyfikacji, za wyjątkiem przedmiotów
umieszonych w kategorii Ceramika pozagatunkowa, oznaczonych jako drugi gatunek.

6.    Wszystkie wymienione produkty i nazwy są oznakowane w celach
identyfikacyjnych i są zastrzeżone znakami towarowymi

2. STRONY TRANSAKCJI

1.    Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym zwaną dalej klientem jest
konsument, za jakiego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.

2.    Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu
internetowego jest właściciel sklepu – Moja Faktoria Karolina Różyło

3. SPOSÓB ZAMÓWIENIA

     1. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza zamówienia w
ikonie „Koszyk” i przesłanie go do sklepu elektronicznie na adres. Zamówienie uważa
się za złożone jeśli klient zaakceptował je poprzez naciśnięcie klawiszy
„Rozumiem i akceptuję Regulamin sklepu” oraz „Zamówienie wiąże się z
obowiązkiem zapłaty”.

2.  Każde zamówienie zostaje potwierdzone, najpóźniej w następnym dniu roboczym
po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i
przyjęte do realizacji w terminach jak w pkt. 1.1 i 1.2. Potwierdzenie odbywa
się drogą elektroniczną.

3.    Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu wysyłki wyrobów.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient wybiera jedną z poniższych form płatności:

1.
Przelewem bankowym – klient przedpłaca na konto Moja Faktoria Karolina
Różyło należność za towar i przesyłkę natychmiast po złożeniu zamówienia. Przy
wyborze takiej formy zapłaty należy bezzwłocznie przesłać do Moja Faktoria
kopię wpłaty na adres mailowy sklepu mojafaktoria@gmail.com , po potwierdzeniu zamówienie zostanie skierowane do realizacji.

2.
Paypal: mojafaktoria@gmail.com

3.
Internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem
e-Service oraz serwisu T-Pay.pl, który umożliwia autoryzację transakcji –
Klient jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule
internetowego przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu
T-Pay.pl. Klient winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów
kontroli stanu tej płatności.

4. Wysyłki za pobraniem nie są akceptowane i będą z automatu anulowane.

5. WARUNKI DOSTAWY

Klient wybiera jeden z poniższych sposobów dostawy:

5.1 Firma kurierska

5.3 Firma kurierska Inpost

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym
pokwitowaniem.  W przypadku wysyłki
paczkomatem podpis nie jest wymagany. Z chwilą pokwitowania lub odebrania
paczki z paczkomatu na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie
ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty
lub uszkodzenia.

Czas dostawy na terenie Polski 1-2 dni robocze.

 6. SPOSÓB PAKOWANIA

1.    Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony wypełnione styropianem, produkty są
dodatkowo osobno pakowane w folię bombelkową

2.    Ze względów bezpieczeństwa maksymalna waga przesyłki krajowej i
zagranicznej nie może przekraczać 12 kg. Jeśli ciężar zamówionego towaru jest
większy, wówczas przesyłka jest dzielona tak, aby ciężar każdej paczki krajowej
, czy zagranicznej nie przekraczał 12 kg.

3.    Przesyłka zostanie wysłana na adres, podany na formularzu danych osobowych.

7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.    Na czas realizacji zamówienia składają się:
a)    kompletowanie;
b)    pakowanie i przygotowanie paczki do wysyłki;
c)    czas dostawy przez firmę kurierską.

2.    Sklep realizuje wysyłki w przeciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia
zamówienia.

3.    W trakcie trwania różnego rodzaju promocji i dużej liczby składanych
zamówień przez klientów, czas realizacji może przedłużyć się do 15 dni
roboczych.

4.    W chwili, kiedy towar nie znajduje się w magazynie, czas realizacji może
przedłużyć się do 30 dni roboczych.

8. FAKTURA / PARAGON FISKALNY

1.    Każdy klient otrzymuje paragon fiskalny lub, na życzenie, fakturę VAT z
wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz
należnego podatku VAT.

2.    Każda transakcja realizowana w sklepie internetowym jest fiskalizowana
zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U.
2011.177.1054)

Od 01.01.2020 zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragonów. Zgodnie
z wprowadzonymi zmianami w ustawie o Vat w przypadku sprzedaży udokumentowanej
paragonem, można wystawić fakturę na rzecz podatnika, tylko w sytuacji, gdy na
paragonie został wskazany jego numer NIP:

  • Z numerem NIP nabywcy- na jego żądanie można wystawić fakturę na podatnika,
    którego NIP jest na paragonie.
  • Bez numeru NIP nabywcy- na jego żądanie sprzedawca wystawi fakturę na nabywcę jako
    osobę prywatną – na fakturze nie będzie można dopisać numeru NIP.

Sprzedawcy mają obowiązek odmówić wystawiania faktur z NIP nabywcy, gdy nie
będzie go na paragonie.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

Prawo odstąpienia od
umowy

1.    Klient, który zawarł umowę w naszym sklepie internetowym będący konsumentem
może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od tej umowy bez
podawania przyczyny oraz zwrócić towar bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w
którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w
posiadanie rzeczy.

2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować nas
tj. Moja Faktoria  e-mail: mojafaktoria@gmail.com o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
(pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

3.    Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy
stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie
nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub
zniszczony. Towar musi posiadać oryginalne metki i naklejki.

Skutki odstąpienia od
umowy

5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności (za wyjątkiem kosztów dostawy), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sklep
został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie
zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.    Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

7.    Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym paragonem
fiskalnym lub fakturą. na adres:, Moja Faktoria Karolina Różyło (1 piętro) , ul.  Kościuszki 24 B, 59-700 Bolesławiec, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

8.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9.    Odstąpienie od umowy przez klientów innych niż konsumenci regulują przepisy
kodeksu cywilnego.

10. REKLAMACJE

1.    Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny
tkwiącej w towarze w tej samej chwili. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych . Przy odbiorze towaru klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takowe posiada należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską lub pocztę. Przy składaniu reklamacji można także wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić niezwłocznie po ujawnieniu wad na adres: Moja Faktoria Karolina Różyło (1 piętro)., ul. Kościuszki 24 B, 59-700 Bolesławiec, Polska.

2.    W przypadku uznania zasadności reklamacji klientowi przysługuje prawo do
wymiany na wyroby wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na
uszkodzone wyroby.

3. Odpowiedź na reklamację powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

11. PRZEPISY KOŃCOWE

1.    Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej poprzez sklep
internetowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Moja
Faktoria Karolina Różyło ul. Brzozowa 1H, 59-700 Bolesławiec

2.    Przepis pkt. 10.1 nie dotyczy kupujących będących konsumentami. Konsument
może wytoczyć powództwo według swego wyboru przed sąd właściwy dla jego miejsca
zamieszkania lub dla siedziby przedsiębiorcy – według zasad wynikających z
przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

3.   Moja Faktoria zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentów towarów i cen
znajdujących się w ofercie sklepu.

Załącznik 1

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………
NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………
ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: ………………………………………………………………………………………………….

nr rachunku bankowego……………………………………………………………………………..

NAZWA TOWARU            ILOŚĆ             CENA BRUTTO                        PRZYCZYNA ZWROTU

………………………….            ……….                 …………………                          …………………………………………

………………………….            ……….                 …………………                          …………………………………………

………………………….            ……….                 …………………                          …………………………………………

………………………….            ……….                 …………………                          …………………………………………

………………………….            ……….                 …………………                          …………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

podpis klienta ………………………………….